Lezingen

Op verzoek verzorg ik af en toe lezingen voor belangstellenden. Hierbij wordt aan de hand van lichtbeelden ingegaan op de geschiedenis van de kerstkribbe vanaf de tweede eeuw na Christus tot heden en de invloeden die diverse gebeurtenissen en activiteiten, zoals bijvoorbeeld het Concilie van Efeze, de vroegmiddeleeuwse mysteriespelen, Franciscus van Assisi, op de ontwikkeling van de kerstkribbe hebben gehad. Daarnaast wordt tijdens de lezing aandacht besteed aan het ontstaan van de eerste kerstgroepen en de verdere verspreiding daarvan over de hele wereld.